Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 18 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj- 28.02.2017 ora 13.00

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj- 28.02.2017 ora 13.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 4695/21.02.2017                                                                             A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la
                                                        şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj
care va avea loc marÈ›i, 28 februarie 2017, ora 1300, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106,  având următorul
                                                             PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă È™i canalizare  şi concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.
2.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Restaurarea anvelopei Palatului Redută”, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei
3.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în oraÈ™ul Huedin, strada Aurel Vlaicu nr.41, judeţul Cluj
4.    Proiect de hotărâre privind privind însuÈ™irea unei documentaÈ›ii cadastrale întocmite pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor BabeÈ™, nr. 43
5.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public  al Judeţului Cluj  la data de 31.12.2007, cu modificările È™i completările ulterioare
6.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului JudeÈ›ului Cluj în adunarea generală a acÈ›ionarilor la Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acÈ›ionar
7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 67/2014 privind înfiinţarea Societăţii Drumuri È™i Poduri Judeţene Cluj S.A., ca urmare a reorganizării Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj, cu modificările şi completările ulterioare
8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului JudeÈ›ean Cluj nr. 2 din 31 ianuarie 2017 privind  aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2017
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Calitate, Competenţă, PerformanÈ›ă în Consiliul JudeÈ›ean Cluj” (CCP) şi a cheltuielilor legate de proiect
10.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 187/31.08.2016 privind aprobarea proiectului cu titlul „ Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj” È™i a cheltuielilor legate de proiect
11.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune de lucrări  publice nr. 29/17.08.2010 încheiat între Judeţul Cluj -Consiliul Judeţean Cluj şi S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L. È™i a unor măsuri necesare implementării acestuia
12.    Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor măsuri în vederea susÈ›inerii activităÈ›ii SocietatăÈ›ii NaÈ›ionale de Cruce RoÈ™ie din România, Filiala Cluj
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Plan-ului actualizat aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020
14.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 42/08.02.2014 privind reorganizarea unor unităţi specializate din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
15.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 322/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judeţului Cluj, unităţilor de cult din Judeţul Cluj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
16.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 323/2014  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural
17.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru structurile sportive din JudeÈ›ul Cluj
18.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 15/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul Judeţului Cluj
19.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 16/2015 privind constituirea Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ofertele culturale care vor fi depuse de candidaţi în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă de la bugetul Judeţului Cluj
20.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 198/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, al căror management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj, cu modificările şi completările ulterioare
21.    Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului JudeÈ›ean Cluj È™i numirea unui administrator provizoriu
22.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii a patru licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
23.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 83/2016 privind aprobarea atribuirii  a cincisprezece licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, cu modificările È™i completările ulterioare 
24.    Proiect de hotărâre pentru modificarea È™i completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, cu modificările ulterioare
25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei È™i Statului de funcÈ›ii pentru Muzeul de Artă
26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca
27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca
28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa
29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcÈ›ionare al Filarmonicii de Stat ”Transilvania”
30.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării persoanei juridice a Camerei Agricole a JudeÈ›ului Cluj
31.    Proiect de hotărâre privind constatarea suspendării de drept, a doamnei Filip Carmen-Mihaela din funcÈ›ia de director executiv al DirecÈ›iei JudeÈ›ene de EvidenÈ›ă a Persoanelor Cluj, pe perioada concediului de creÈ™tere a copilului în vârstă de până la 2 ani
32.    Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcÈ›iei publice de conducere de director executiv al  DirecÈ›iei JudeÈ›ene de EvidenÈ›ă a Persoanelor Cluj de către doamna Trifu Sorina-Lavinia
33.    Proiect de hotărâre privind stabilirea  calificativului final de evaluare  a performanÈ›elor profesionale individuale ale domnului TămaÈ™ Claudiu-Daniel, director general al DirecÈ›iei Generale de AsistenÈ›ă Socială È™i ProtecÈ›ia Copilului Cluj, pe anul 2016
34.    Diverse
                                                                      PREŞEDINTE
                                                                        ALIN TISE