Legislaţie

Legislaţie în domeniu   (  PDF     WORD )

 1. LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. ORDIN nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 3. LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. HOTĂRÂREA nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. LEGE nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. NORME METODOLOGICE din 27 iunie 1996 privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism – Republicare;
 7. LEGEA nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. HOTARAREA nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 9. Codul Civil Titlul IV despre servituti;
 10. HOTĂRÂRE nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
 11. LEGE nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. LEGE nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. ORDIN nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute;
 14. LEGEA LOCUINŢEI nr. 114 /1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 15. LEGEA nr.313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane;
 16. ORDIN nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi;
 17. ORDIN nr. 1620/2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. pentru interventii în timp asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 486/500/2007;
 18. ORDINUL nr.1619/2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de  catre Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 726/549/2007;
 19. LEGEA nr.481/2004 privind protecţia civilă , cu modificarile si completarile ulterioare;
 20. HOTĂRÂREA nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă;
 21. LEGE nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
 22. HOTARARE nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 23. HOTĂRÂRE nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994;
 24. HOTARÂRE nr. 940/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 273/1994;
 25. LEGE nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea I – Cai de comunicaţie;
 26. LEGE nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a – Apa;
 27. LEGE nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – Zone protejate;
 28. LEGE nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările ulterioare;
 29. LEGE nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural;
 30. HOTĂRÂREA nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;
 31. Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Roman de Informaţii nr. 34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1995 (NOTA: are aplicabilitate si in domeniul construcţiilor);

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW